6-İŞYERİ DENETİMİ 10.07.2009

Tarih  : 10.07.2009
Sayı    :  OB.04905

ŞUBE BAŞKANLIĞINA,

İlgi : a) 08.11.2007 tarih ve OB.08649 sayılı yazı,

b)18.12.2008  tarih ve OB.09436 sayılı yazı,

c) 07.04.2009 tarih ve OB.02754 sayılı yazı,

Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği (SİM) kapsamında, 2007 yılından itibaren gerçekleştirilmekte olan işyeri denetimlerinde yaşanan sorunlar dikkate alınarak, İşyeri Bilgi Formunun düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklayıcı bilgiler ilgi (a) ve (b) genelgelerimizle gönderilmiştir.

İlgi (c) yazımız kapsamında da Şubelerimiz, bugüne kadar yapmış oldukları tüm İTB denetimlerini, bir tabloda toplayarak Oda Başkanlığına iletmişlerdir.

Şubelerimizden gelen tabloların incelenmesinde, bazı işyerlerinin SİM Yönetmeliğinin öngördüğü şartları taşımadıkları görülmektedir.

Şubelerimizin bugüne kadar gerçekleştirmiş oldukları işyeri denetimlerinde; 

*  SİM Yönetmeliğinin 14. maddesinde tanımlı tescile esas bilgilerdeki değişikliklerin Şubesine bildirilmediği,

* 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun`a aykırı olarak, işyerinin bir yapı denetim firması ile ortak kullanıldığının belirlenmesi ve,

*  İşyerinde kullanılan mühendislik hizmeti verme amaçlı bilgisayar programlarının, lisanslı olmadığı,

*  İşyeri Bilgi Formu`nun 32. maddesindeki "Denetçilerin Görüşü" hanesinde, denetçilerin, denetlenen İTB`ye ilişkin olumsuz görüşte bulunmaları halinde,

SİM Yönetmeliğinin 22. maddesinin (b) bendinin 1. ve 2. fıkraları hükümleri doğrultusunda işlem yapması gerekmektedir.

SİM Yönetmeliğinin 22. maddesinin (b) bendinin 1. fıkrası, "Şikâyet üzerine veya denetimler sırasında belirlenen eksiklik ve/veya aykırılığın giderilmesi için şube yönetim kurulunca 15 (on beş) günden az olmamak üzere süre verilerek yazılı ihtarda bulunulur."

SİM Yönetmeliğinin 22. maddesinin (b) bendinin 2. fıkrasında ise, "Verilen süre içinde eksiklik ve/veya aykırılık giderilmez ise ilgili dosya Oda Yönetim Kuruluna gönderilir." Şeklindedir.

Bu bağlamda, hukuksal bir boşluğa  düşülmemesi için, Şubelerimizin mutlaka anılan Yönetmelik hükümleri ve ilgi genelgelerimiz doğrultusunda aykırılığa konu durumun düzeltilmesi için ilgili İTB`ye yazılı ihtarda bulunarak ikinci denetimleri gerçekleştirmeleri, aykırılığın giderilmemesi durumunda ise işyeri bilgi formlarının üst nüshaları ve ilgili tutanakların yer aldığı dosyayı bir üst yazı ile birlikte Oda Başkanlığı`na iletmeleri gerekmektedir.

Şubelerimizce gönderilecek dosyalar kapsamında, Sorunlu işyerlerine (İTB) ve bu işyerlerinde çalışan SİM`lere, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 22. maddesi hükümleri çerçevesinde gerekli işlem/işlemler Oda Başkanlığınca tesis edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Gülsüm SÖNMEZ
Genel Sekreter Yrd.

 

Dağıtım: İMO Şube Başkanlıkları

 

İşyeri Denetimi (32 KB)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası