LPG

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK NEDİR?

Sorumlu müdür olacak kişilerde aranacak şartlar:

MADDE 14 – (1) Sorumlu müdür olacak kişilerde;

a) Dolum tesisleri için; çevre, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

b) Otogaz istasyonları için; meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

c) İlgili mevzuatta öngörülen eğitimi başarıyla bitirmek,

ç) Sorumlu müdür sertifikası sahibi olmak,

d) Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli bulunmamak,

şartları aranır.

(2) Lisans sahibi gerçek kişiler, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük görevinde bulunamazlar.

LPG-SM BELGE DÜZENLEME ESASLARI NELERDİR?

Odamızca LPG Dolum Tesisi ve Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi düzenlenirken;

 • Bir üyenin aynı il sınırları içerisinde en fazla üç Otogaz İstasyonunda sorumlu müdürlük yapabileceği,
 • Bir il sınırları içerisinde bir LPG Otogaz İstasyonunda sorumlu müdürlük hizmeti veren üyenin başka bir il sınırları içerisinde LPG Otogaz İstasyonuna sorumlu müdür hizmeti veremeyeceği,
 • LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdürlük başvurularında, Otogaz İstasyonunun bulunduğu ilin, sorumlu müdürün ikamet ettiği il sınırları içerisinde bulunması veya komşu bir ilde olması veya bağlı bulunduğu Şube kapsamında olması gibi bir şartın aranmayacağı,
 • Bir üyenin en fazla bir Dolum Tesisinde sorumlu müdürlük yapabileceği,
 • İşverenle yapılan sözleşme sürelerinin en az bir(1), en çok beş(5) yıl süreyle yapılmış olması,
 • Lisans sahibi gerçek kişilerin, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük görevinde bulunamayacakları,
 • Sorumlu müdürlük hizmeti vereceği firmanın tüzel kişi ortağı olan üyelerden, şirketin güncel hisse dağılım oranını gösterir resmi evrakla ortaklıklarını kanıtlamaları halinde, SGK İşe Giriş Bildirgesi aranmayacağı,
 • Sözleşmelerde noter tasdiki veya Damga Vergisi makbuzu aranmayacağı, bu durumun sorumlu müdürün takdirine bırakıldığı,
 • 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamında Denetçi, Kontrol Elemanı, Firma Ortağı olarak görev yapan üyeler, aynı kanun kapsamında meslekleriyle ilgili denetim hizmeti dışında başkaca mesleki faaliyet yürütemeyecekleri hükmü gereğince, bu durumda olan üyeler adına LPG Sorumlu Müdür Belgesi düzenlenmeyeceği,
 • Sözleşme ücreti Otogaz İstasyonu için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen brüt asgari ücretin, Dolum Tesisi için TMMOB tarafından belirlenen mühendis brüt asgari ücretinin altında olamayacağı,
 • Oda Başkanlığı tarafından her hangi bir değişiklik yapılmadığı sürece LPG-SM Belgesi yenileme koşullarının, başvuruda aranan koşulların aynısı olduğu,

hususlarına önemle dikkat edilmelidir.

LPG Dolum Tesisi ve Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi almak isteyen üyelerimizin;

A) LPG Dolum Tesisi ve Otogaz İstasyonu firmasında ücretli (SGK kaydı sözleşme imzalanan firma üzerinden yapılan) çalışanların,

 • Form içeriğinde istenen bilgilerin doldurulmuş olduğu, ıslak imzalı LPG-SM Başvuru/Yenileme Formu` nu teslim etmeleri,
 • LPG Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasını belgelemeleri,
 • İşverenle yapılan sözleşmelerini belgelemeleri,
 • SGK İşe Giriş Bildirgesi` ni (Geçmişe dönük SGK kaydı mevcut ise SGK Hizmet Dökümü` nü) belgelemeleri,
 • Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu` na ait "EPDK LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Lisansı" fotokopisi,
 • Yeni açılan firmalar için "EPDK LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Lisansı" nın en geç bir hafta içerisinde Odaya teslim edileceğine dair Lisans Taahhütnamesi` ni başvuru dosyası eki olarak vermeleri,

gerekmektedir.

B) LPG Dolum Tesisi ve Otogaz İstasyonu firmasına dışarıdan hizmet veren (SGK kaydı sözleşme imzalanan firma üzerinden yapılmayan) çalışanlar,

1) İşyeri Tescil Belgesi (İTB)` si olanların,

 • Form içeriğinde istenen bilgilerin doldurulmuş olduğu, ıslak imzalı LPG-SM Başvuru/Yenileme Formu` nu teslim etmeleri,
 • LPG Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasını belgelemeleri,
 • İşverenle yapılan sözleşmelerini belgelemeleri,
 • Kendi adına veya ortak olarak İşyeri Tescil Belgesi (İTB) olan ve serbest inşaat mühendisi olarak çalışan üyelerimizin içinde bulunulan yıla ait aktif İTB sahibi olduklarını belgelemeleri,
 • Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu` na ait "EPDK LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Lisansı" fotokopisi,
 • Yeni açılan firmalar için "EPDK LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Lisansı" nın en geç bir hafta içerisinde Odaya teslim edileceğine dair Lisans Taahhütnamesi` ni başvuru dosyası eki olarak vermeleri,

2) Başka kurum ve kuruluşlarda tam gün esaslı çalışanların,

 • Form içeriğinde istenen bilgilerin doldurulmuş olduğu, ıslak imzalı LPG-SM Başvuru/Yenileme Formu` nu teslim etmeleri,
 • LPG Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasını belgelemeleri,
 • İşverenle yapılan sözleşmelerini belgelemeleri,
 • Tam gün esaslı çalıştıkları kurum veya kuruluşa ait SGK Hizmet Dökümünü belgelemeleri,
 • Anında müdahale ya da zorunlu hallerde çalışma sürelerine bağlı kalmaksızın istasyonda bulunma durumları için, tam gün esaslı çalışılan kurum veya kuruluşla üye arasında yapılmış İzin Taahhütname Örneği` ni belgelemeleri,
 • Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu` na ait "EPDK LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Lisansı" fotokopisi,
 • Yeni açılan firmalar için "EPDK LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Lisansı" nın en geç bir hafta içerisinde Odaya teslim edileceğine dair Lisans Taahhütnamesi` ni başvuru dosyası eki olarak vermeleri,

gerekmektedir.

LPG Sorumlu Müdür Başvuru/Yenileme Formu ile birlikte Şube ve Temsilciliklerimize başvuru yapan üyelerimizin başvuru dosyaları, Oda Başkanlığınca değerlendirilip gerekli koşulları sağlamaları halinde adlarına LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi düzenlenecektir.

LPG SM BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe konulan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği çerçevesince; Yönetmelik gereklerini yerine getirerek Odamızdan LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi almak isteyen üyelerimiz adına bu belge düzenlenmektedir.

 1. LPG-SM Başvuru/Yenileme Formu,
 2. LPG-SM Eğitim Sertifikası,
 3. İşverenle Yapılan Sözleşme Örneği,
 4. SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi,
 5. İzin Taahhütname Örneği,
 6. EPDK LPG Dolum Tesisi / Otogaz İstasyonu Lisansı.

1- LPG-SM Başvuru/Yenileme Formu:

Kayıt bilgilerinizin, sorumlu müdürlük yapacağınız dolum tesisi / otogaz istasyonu unvan-adres vb. bilgilerinin bulunduğu formda ıslak imzanız bulunmalıdır.

2- LPG-SM Eğitim Sertifikası:

TMMOB` ne bağlı Odaların herhangi birinden almış olduğunuz LPG-SM eğitim bilgilerinin yer aldığı sertifikadır. Eğitim Sertifikasının ekinde yer almadığı başvuru dosyaları Oda Başkanlığınca onaylanmaz.

3- İşverenle Yapılan Sözleşme Örneği:

İşverenle aranızda imzalanmış Sorumlu Müdür Tip Sözleşme örneğinin aslı görülüp, Şube ya da Temsilcilik tarafından Aslı Gibidir yapılmış kopyasının başvuru dosyanızda bulunması zorunludur.

4-SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

Herhangi bir İTB altında yetkili SİM değilseniz ve de başka bir işyerinde tam gün esaslı çalışmıyor iseniz; sadece sözleşme yapmış olduğunuz LPG Dolum Tesisi / Otogaz İstasyonu firmasında ücretli (SGK kaydınız sözleşme imzaladığınız firma üzerinden yapılmış ise) çalışmaktaysanız başvuru dosyanızda, SGK İşe Giriş Bildirgesi` nin (Geçmişe dönük SGK kaydınız mevcut ise SGK Hizmet Dökümü` nün) bulunması zorunludur.

Başka kurum ve kuruluşlarda tam gün esaslı çalışıyor iseniz, tam gün esaslı çalışıyor olduğunuz kurum ve kuruluşlara ait SGK Hizmet Dökümünün başvuru dosyanızda bulunması zorunludur.

5- İzin Taahhütname Örneği:

Başka kurum ve kuruluşlarda tam gün esaslı çalışıyor iseniz, anında müdahale ya da zorunlu hallerde çalışma sürelerine bağlı kalmaksızın istasyonda bulunma durumları için, tam gün esaslı çalıştığınız kurum ve kuruluşla aranızda imza altına alınmış İzin Taahhütnamesinin başvuru dosyanızda bulunması zorunludur.

6- EPDK LPG Dolum Tesisi / Otogaz İstasyonu Lisansı:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından firma adına verilmiş olan "EPDK LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Lisansı" fotokopisinin başvuru dosyanızda bulunması zorunludur.

Yeni açılacak firmalar için "EPDK LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Lisansı" nın en geç bir hafta içerisinde Odaya teslim edileceğine dair Lisans Taahhütnamesini başvuru dosyası ekinde vermelisiniz.

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası