PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA DANIŞTAY KARARI

Odamız tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 25 Temmuz 2019 tarih 30842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14. maddesi ile değiştirilen Ek-10 Yapı Ruhsatı Formu ve eki föylerindeki eksik düzenleme hakkında açılan davada Danıştay 6. Dairesi karar verdi.

Eklenme Tarihi: 01/07/2021

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay Kararı

Odamız tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 25 Temmuz 2019 tarih 30842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14. maddesi ile değiştirilen Ek-10 Yapı Ruhsatı Formu ve eki föylerindeki eksik düzenleme hakkında açılan davada Danıştay 6. Dairesi karar verdi.

Odamızın itirazını uygun bulan mahkeme kararına göre, Yönetmelik eki yapı ruhsatı formunda "yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin ve proje müelliflerinin ıslak imzalarının" kaldırılması ve "inşaata başlama tarihi de işlenerek onaylı örneklerinin bir ay içinde ilgili meslek odasına gönderilmesine" ilişkin düzenlemenin yer almaması nedeniyle ilgili bölümün iptaline karar verdi.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası