TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ!
[ TMMOB CİNSİYET AYRIMCILIĞI TAKİP SEKRETERYASI KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

25 EKİM 2020, PAZAR   

47

TMMOB CİNSİYET AYRIMCILIĞI TAKİP SEKRETERYASI KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

AMAÇ

Madde 1. Bu yönergenin amacı; cinsiyet ayrımcılığının, taciz ve mobbingin takip edilmesi, hukuksal ve psikolojik destek gerektiği durumlarda kadın örgütleri ve diğer demokratik kitle örgütleriyle işbirliği içerisinde çalışılarak çözümlerin üretilmesi ile görevlendirilen Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryasının, yapısını, görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

 KAPSAM

Madde 2. Bu yönerge; Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryasının kuruluş şekillerini, yapısını, görevlerini ve çalışma esaslarını tanımlar.

KISALTMALAR

Madde 3. Bu Yönergede;

3.1. TMMOB‘ye bağlı odalar; "Oda"

3.2. Oda Yönetim Kurulu; "OYK"

3.3. Şube Yönetim Kurulu‘; "ŞYK"

3.4. Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryası; "SEKRETARYA" olarak ifade edilecektir.
DAYANAK

Madde 4. Bu yönergenin dayanağı; TMMOB 1. Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı‘nda alınan karar uyarınca TMMOB 40. Olağan Genel Kurul Kararıdır.

SEKRETARYA‘NIN ÇALIŞMA ESASLARI:

Madde 5. SEKRETARYA‘nın çalışma esasları; bu çerçeve yönergeye uygun olarak, TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından belirlenir.

SEKRETARYA‘NIN KURULUŞU

Madde 6. TMMOB Kadın Çalışma Grubu içerisinden 5 kişiden çok olmamak üzere en az 3 kişi olarak belirlenir.

6.1. Kadın Çalışma Grubunun sekreteri aynı zamanda SEKRETARYA‘nın da sekreterliğini yürütür.

6.2. SEKRETARYA‘nın görev süresi TMMOB‘nın bir çalışma dönemidir.

SEKRETARYA SEKRETERİNİN GÖREVLERİ

Madde 7. SEKRETARYA Sekreterinin görevleri;

7.1. SEKRETARYA‘nın gündemini hazırlamak ve raporlarının tutulmasını sağlamak,

7.2. SEKRETARYA üyelerini toplantıya çağırmak,

7.3. SEKRETARYA‘ya başvuru yapanlara sadece hukuki değil psikolojik destek de sağlayabilmesi için üniversitenin ilgili birimleriyle işbirliği halinde çalışmak,

7.4.  Hakkında değerlendirme yapılan, karar alınan ve görüş verilen konular ve sorunlarda gizlilik içinde çalışılması ve ilgili tüm bilgi ve belgelerin saklı tutulmasını gözetmektir.

SEKRETARYA‘NIN GÖREVLERİ

Madde 8. SEKRETARYA‘nın görevleri;

8.1. Cinsel taciz, cinsel saldırı, cinsel istismar ve misilleme iddialarını inceler. Gündeme alıp almama yönünde karar verebilir.

8.2. Sekretarya, cinsel taciz ve cinsel saldırı iddialarıyla ilgili bir suçun işlenip işlenmediğini saptamakla görevli olmayıp, şikayetçi ilgili Odanın Disiplin Kurulu‘na yönlendirilir.

Atanacak soruşturmacılar, gereken durumlarda Sekretarya ile görüş alışverişi yapar ve Sekretarya‘dan Bilirkişi desteği alır.

8.3. Cinsel tacize ve cinsel saldırıya karşı farkındalık ve duyarlılık kazanılması için eğitim, tanıtım ve benzeri çalışmaları düzenler ve yayınlar yapar.

8.4. Eril bir dil kullanan, kadın beyanı ve mahremiyet ilkelerini ihlal eden haberlere tepki gösterilmesi sağlar.

8.5. Cinsiyet ayrımcılığı içeren iş ilan ve işe alımları gerçekleştiren Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel şirketleri yazılı olarak protesto eder ve web sitesinde yayımlar. Ayrıca TMMOB‘a bağlı odalar aracılığıyla üyelerine yönelik yayımlanan, özel şirketlerin iş ilanlarında da aynı duyarlılığı gösterir. Gerek örgüt içi gerek örgüt dışında bu konuda kamuoyu oluşturmaya çalışır.

8.6. Cinsiyet ayrımcılığı içeren iş ilanlarına karşı hukuki mücadele yürüten meslektaşlarına destek olur.

8.7. TMMOB‘ye üye ve bünyesinde çalışanlara, şiddete ve tacize maruz kalmaları durumunda hukuki yönden destek verir.  

8.8. TMMOB, oda, şube ve temsilciliklerinde cinsel tacize maruz kaldığını açıklayan üyelerinin, çalışanlarının ve TMMOB üyelerince tacize uğradığını beyan eden kişilerin açıklamasını ciddiyetle ele alarak, onlarla dayanışma içinde olmak amacıyla, soruşturma açılması ve yürütülmesi sürecinde sekreterya kadının beyanını esas alır ve kadının kimliğini gizli tutar.

8.9. TMMOB bünyesindeki cinsel ayrımcılığa, ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalan meslektaşlarımıza gerektiğinde sığınabilecekleri barınma ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanacağı yerlerin ve bu meslektaşlarımızın belirli bir sure koruma altına alınabileceği ortamın sağlanmasına öncülük eder.

8.10. TMMOB, üniversitelerde kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığı, mobbing, cinsel taciz ve şiddete karşı kadın akademisyenler ve öğrencilerle beraber çalışmalar yürütür. Bu doğrultuda kadın akademisyen ve kadın öğrencilerle birlikte komisyon vb. yapılar kurar. Üniversite disiplin yönetmeliklerinde cinsiyetçi uygulamalara karşı yaptırımların yer alması için yapılan çalışmalara destek verir.

8.11. TMMOB web sitesinde, kolayca erişilebilecek bilgilendirme notları (Sık karşılaşılan soru ve sorunların çözümleri, başvurulabilecek hukuki ve fiili çözüm seçenekleri, bu seçeneklerde izlenen süreçler, bu seçeneklerin her birinin yaratabileceği riskler ve alınması gereken önlemler gibi) hazırlar.

8.12 Gerekli görüldüğü durumlarda diğer meslek odaları ile işbirliği içine girer. 

BİLDİRİM VE ŞİKÂYET

Madde 9. Cinsel saldırı veya cinsel tacize maruz kaldığını veya tanık olduğunu düşünen bireyler, bu yönergedeki düzenlemelerin ihlal edildiğinden emin olmasalar dahi bildirim veya şikâyette bulunabilirler. Bu bildirim, SEKRETARYA‘ya şahsen yapılabileceği gibi SEKRETARYA‘nın internet sayfasından çevrimiçi olarak da yapılabilir.

SÜRECE HAKİM OLAN İLKELER

Madde 10. Sürece Hakim Olan İlkeler;

10.1. Destek süreçlerinde ilgili taraflarla yapılan görüşme ve yazışmalar gizli tutulur. Bu işlemler ivedilik ve özen ilkeleri gözetilerek en etkin biçimde sürdürülüp sonuçlandırılır. SEKRETARYA yaptıkları her işlemle ilgili kayıt tutmak zorundadırlar.

10.2. Yasal zorunluluklar dışında şikâyetçinin talebi olmadan hiçbir işlem başlatılamaz, başlatılmış olan işlemler durdurulamaz, işlemlere ara verilemez.

DESTEK SÜRECİ

Madde 11. Destek Sürecinde SEKRETARYA;

11.1. Cinsel taciz ya da cinsel saldırı içerikli davranışlara maruz kaldığını veya tanık olduğunu belirten kişileri başkaca bir koşul gözetmeksizin desteklerler.

11.2. Şikâyette veya bildirimde bulunan kişiye; başvurabileceği hukuki ve fiili çözüm seçeneklerini, bu seçeneklerde izlenen süreçleri, bu seçeneklerin her birinin yaratabileceği riskleri ve alınması gereken önlemleri anlatır.

11.3. İsteğe bağlı olarak psikolojik destek sağlamak konusunda çalışmalar yürütür.

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Madde 12. SEKRETARYA, TMMOB üyelerine yönelik olarak, cinsel tacizin ve rahatsız edici cinsel içerikli davranışların engellenmesi bağlamında kişilerin haklarını öğrenmesi ve bu konuda bir bilinç oluşturulması amacıyla, TMMOB Yönetim Kurulu‘nun uygun görüşünü alarak eğitim, seminer v.b. düzenler.

YÜRÜTME

Madde 13. Bu Yönerge TMMOB Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

YÜRÜRLÜK

Madde 14. Bu Yönerge TMMOB Yönetim Kurulunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

 

 

 

Dosyalar

TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası Kuruluş ve Çalışma Yönergesi (197 KB)

YÖNETMELİKLER BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm yönetmeliklere toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Yönetmelikler bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel yönetmelikler için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.